Prevođenje na daljinu

Preporuke za organizatore skupova i naručitelje usluge konferencijskog prevođenja na daljinu

U uvjetima kada nije moguće organizirati konferenciju ili poslovni skup na kojemu će sudionici, prevoditelji i organizatori biti fizički prisutni na istoj lokaciji, postoje internetska rješenja koja mogu omogućiti virtualno održavanje skupova, pa i onih višejezičnih. Takva tehnologija (bilo da je riječ o videokonferencijskim aplikacijama ili platformama za konferencijsko prevođenje) i dalje ima određena ograničenja, pa je za uspjeh vaše konferencije ili poslovnog sastanka nužno osigurati odgovarajuća organizacijska, tehnička i pravna rješenja.

Organizacija konferencije – na što sve trebate obratiti pozornost?

Internetska rješenja za konferencijsko prevođenje omogućuju konsekutivno i simultano prevođenje na daljinu  (eng. distance interpreting), uključujući i podvrstu takvog prevođenja koja se naziva izmješteno simultano prevođenje (eng. RSI, remote simultaneous interpreting), kod kojega se prevoditelji nalaze na udaljenoj lokaciji i prevode putem internetske veze. Međutim, kad god je to moguće, prevoditelji bi trebali biti na mjestu održavanja konferencije ili sastanka, ili, u slučaju izmještenog prevođenja, svi bi prevoditelji trebali biti na istoj lokaciji, u prevoditeljskom centru (eng. interpreting hub).

Prilikom organizacije treba uzeti u obzir sljedeće:

 • angažirati profesionalne prevoditelje s odgovarajućim referencama i iskustvom;
 • voditi računa o činjenici da u jezičnom timu uvijek rade po dva prevoditelja za istu jezičnu kombinaciju, odnosno za jedan izlazni kanal (ili tri u slučaju složenijeg jezičnog režima ili duljeg trajanja konferencije). Simultano prevođenje je timski rad za koji je prevoditeljima neophodna međusobna vizualna, verbalna i neverbalna komunikacija. I u uvjetima izmještenog prevođenja taj je standard od ključne važnosti jer može doći do raznih nepredviđenih okolnosti i tehničkih smetnji;
 • ako nije moguće organizirati rad iz standardne prevoditeljske kabine izravno na mjestu održavanja konferencije, prevoditelji rade iz prevoditeljskog centra (eng. hub) koji ima tehničke i ostale radne uvjete najsličnije uobičajenoj kabini. Angažmanu prevoditelja koji rade od kuće, međusobno fizički odvojeni, valja pribjegavati isključivo u ekstremnim kriznim uvjetima (elementarne nepogode velikih razmjera, pandemije u kojima se primjenjuju krajnje mjere potpune zabrane fizičkog boravka u istom prostoru i slično) jer takav način rada nije u skladu sa standardima struke i može znatno narušiti kvalitetu prijevoda i zdravlje prevoditelja te, posljedično, ugroziti uspjeh konferencije;
 • prije konferencije potrebno je izvršiti tehničku probu (testiranje platforme i opreme koja će se koristiti), uputiti sve sudionike u način rada i ponašanja na virtualnoj konferenciji te osigurati zasebnu tehničku podršku sudionicima i prevoditeljima. Zbog otežanih uvjeta rada posebno je važno unaprijed, u razumnom roku, dostaviti prevoditeljima materijale za pripremu (detaljni raspored, prezentacije, referate, govore te popis sudionika).

Tehnički aspekti

Tehnička podloga koja omogućuje rad platformi za prevođenje postoji već tridesetak godina i temelji se na VoIP-u (Voice over Internet Protocol), tehnologiji koja omogućuje prijenos zvučne komunikacije preko interneta. Kao organizatori konferencija trebali biste imati na umu da se platforme za prevođenje na daljinu temelje na poslovnom modelu s malim ulaganjem i oslanjaju na uređaje i opremu krajnjeg korisnika (vas kao organizatora te ostalih sudionika i prevoditelja), a ne na specijalizirani profesionalni hardver, kao što je to slučaj sa simultanim prevođenjem iz standardnih prevodilačkih kabina. One su opremljene odgovarajućom tehnikom za čiju kvalitetu i funkcionalnost odgovaraju profesionalni konferencijski tehničari. Kod platformi za prevođenje dolaskom zvuka do korisnika prestaje odgovornost ponuđača platforme, a na kvalitetu više nije moguće znatno utjecati zbog niza nepoznatih varijabli i algoritama za korekciju zvuka u uređajima i opremi (računalima, tabletima, mobitelima itd.) sudionika. U posljednje se vrijeme intenzivno provode i studije utjecaja na zdravlje sudionika i prevoditelja koje ukazuju na znatne razlike u odnosu na standardnu konferencijsku tehniku. Povećano kognitivno opterećenje, povećani stres i zamor, akustički šok i drugi negativni utjecaji na sluh samo su neke od pojava koje se analiziraju u sklopu tih studija pa i taj aspekt svakako treba uzeti u obzir. Zbog svih navedenih razloga, odluka o održavanju virtualne konferencije s prevođenjem na daljinu trebala bi se temeljiti na objektivnim razlozima, a ne nekritičkom priklanjanju  trendovima.

Budući da su tehnički zahtjevi za održavanje konferencije s prevođenjem na daljinu preko platforme složeniji od uobičajenih uvjeta, upućenost organizatora i sudionika u sve aspekte potrebne za takav način rada od ključne je važnosti. Također, organizatore i naručitelje prevođenja ne bi se smjelo dovoditi u zabludu da je prevođenje na daljinu s troškovnog aspekta povoljnije od standardnog oblika prevođenja; naprotiv, uzevši u obzir naknadu za korištenje platforme (čija visina varira ovisno o postavkama, jezičnom režimu, broju sudionika, ukupnom godišnjem broju konferencija na istoj platformi itd.), tehničku podršku, dodatne naknade za rad prevoditelja u posebnim uvjetima i druge čimbenike, ti će troškovi u određenim segmentima biti i veći.

Prilikom tehničke pripreme obratite pozornost na sljedeće:

 • definiranje tehničkih potreba s obzirom na jezični režim, broj sudionika itd., u dogovoru s ponuđačima platforme za prevođenje i prevoditeljima;
 • određivanje potrebne opreme i infrastrukture za najbolju moguću kvalitetu prijenosa slike i zvuka (internetska veza, računala i drugi uređaji koji će se koristiti, tip slušalica i mikrofona) i zaštitu zdravlja sudionika i prevoditelja; odabrana platforma treba biti u sladu s odgovarajućom normom, ISO 24019:2022; također, Međunarodno udruženje konferencijskih prevoditelja (AIIC) izradilo je smjernice i kontrolne popise koji organizatorima i prevoditeljima omogućuju lakše snalaženje u tehničkim pitanjima, određivanju prikladne opreme i drugih elemenata koji se odnose na uvjete rada u konferencijskom prevođenju na daljinu, posebice u uvjetima pandemije (pogledajte na https://aiic.org/site/world/about/profession/distanceinterpreting);
 • provedbu tehničke probe prije konferencije i tehničku podršku za cijelo vrijeme trajanja konferencije.

Pravni aspekti

Pri sklapanju ugovora ili sastavljanju ponude o konferencijskom prevođenju na daljinu potrebno je voditi računa o nizu čimbenika, primjerice, dogovara li se posao s prevoditeljem ili s vlasnikom prevoditeljskog centra (huba). Bez obzira na mjesto i način prevođenja, opći standardi struke i radni uvjeti moraju se poštovati. I na ovom mjestu treba naglasiti da kao organizatori skupa i naručitelji prijevoda uvijek trebate voditi računa o tome da angažirate profesionalne prevoditelje s dobrim referencama i odgovarajućim iskustvom jer je to jedan od ključnih čimbenika za uspjeh konferencije.

Prilikom sklapanja ugovora ili sastavljanju ponude o konferencijskom prevođenju na daljinu, uz načela HDKP-a koja se i inače primjenjuju, potrebno je utvrditi i ugovoriti sljedeće:

 • lokaciju simultanog prevođenja (prevoditeljski centar ili prevođenje na mjestu održavanja skupa, ili, u ekstremnom slučaju, iz prevoditeljeva vlastitoga prostora) i pripadajuću naknadu troškova (najam, troškovi za infrastrukturu prostora i sl., ovisno o lokaciji);
 • broj prevoditelja u prevoditeljskoj ekipi (po dva za istu jezičnu kombinaciju, odnosno izlazni kanal, ili tri, ovisno o duljini trajanja konferencije i jezičnom režimu) i njihovo mjesto rada (u istom prostoru ili razdvojeni);
 • naziv platforme za simultano prevođenje na daljinu i definiranje jezičnog režima
 • trajanje radnog dana prevoditelja, koji je i kod ove vrste prevođenja temelj za obračun honorara, te obavezne stanke (prevoditelji koji prevode preko platforme na virtualnoj konzoli ne smiju raditi više od dva sata bez stanke, ukupno trajanje radnog dana s dva prevoditelja iznosi četiri sata uz stanku od najmanje 30 minuta. Ako  konferencija traje između četiri i šest sati, potrebno je angažirati trećeg člana jezičnog tima, dok je za konferencije dulje od šest sati potrebno angažirati dva jezična tima od po dva prevoditelja;
 • granice odgovornosti u slučaju tehničkih smetnji, prekida veza, nekvalitetnog ili nerazumljivog audio ili video signala ili drugih smetnji koje onemogućuju ili ometaju kvalitetnu komunikaciju sudionika i rad prevoditelja (klauzula o odricanju od odgovornosti prevoditelja za tehničke poteškoće koje utječu na kvalitetu prijevoda ili ga posve onemogućuju te pripadajuće pravo prevoditelja na obustavu prevođenja u takvom slučaju);
 • pristanak prevoditelja na snimanje prijevoda i javno emitiranje prijevoda putem interneta ili drugih medija te pripadajuća naknada za to;
 • cijenu rada prevoditelja uključujući i naknadu za otežane uvjete rada zbog povećanog kognitivnog opterećenja u radu s virtualnom konzolom za konferencijsko prevođenje preko platforme, izloženosti potencijalno štetnom zvuku (akustički šok) i drugim zdravstvenim rizicima povezanima s ovim načinom rada;
 • odgovornost za sigurnost i zaštitu podataka;
 • sve ostale i posebne uvjete koji se mogu pojaviti u konkretnom poslu koji se ugovara, kao npr. uvjete rada slijepih i slabovidnih prevoditelja koji ne mogu koristiti sučelje (virtualnu konzolu) platforme za prevođenje na daljinu. U tom slučaju dotičnom prevoditelju treba staviti na raspolaganje klasičnu konzolu na kojoj je moguće ručno namjestiti ulazni i izlazni kanal, jačinu zvuka, mikrofon i funkciju mute.

Sva ostala pitanja organizacijske, tehničke i pravne prirode koja ovdje nisu navedena ni obrazložena, organizatori i prevoditelji mogu partnerski razjasniti i dogovoriti u skladu sa specifičnim potrebama određene konferencije ili poslovnog okupljanja u virtualnom okruženju. Ako su vam potrebne bilo kakve druge informacije ili savjeti o organizaciji konferencija s prevođenjem, u fizičkom obliku ili na daljinu, slobodno nam se javite na info@hdkp.hr.

Napomena: Ovaj dokument možete preuzeti u obliku PDF-a.