Okrugli stol “Hrvatski – službeni jezik Europske unije”

"Hrvatski - službeni jezik Europske unije" naziv je okruglog stola koji je organizirala Matica hrvatska i Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a akreditirani konferencijski prevoditelji nisu bili službeno pozvani da sudjeluju i daju svoj doprinos diskusiji.

Na okruglom stolu bilo je riječi o raznim temama, uključujući i pismeno prevođenje pravne stečevine Europske unije. Međutim, nije bilo riječi o usmenom prevođenju niti o konferencijskim prevoditeljima, iako je angažman konferencijskih prevoditelja potreban kako bi se hrvatski jezik mogao koristiti kao jedan od radnih jezika na sastancima institucija Europske unije.

Potpredsjednica HDKP-a, Sanja Matešić, i članice HDKP-a, Nata Hajdu i Ivana Dulčić, nazočile su okruglom stolu i na kraju postavile pitanje zašto hrvatski jezik nije predviđen kao radni jezik na pristupnim konferencijama Republike Hrvatske.

Predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija koji bi mogli dati odgovor na to pitanje više nisu bili prisutni na okruglom stolu te je pitanje ostalo bez odgovora.

Članice HDKP-a dale su izjavu za Hrvatski radio, pojasnile kako funkcionira usmeno prevođenje za institucije EU-a te naglasile koliko je važno da hrvatski predstavnici koriste svoj jezik.

HDKP je pripremio izjavu o toj temi koja nije stigla na vrijeme i nije uvrštena u program okruglog stola. Izjava sadrži osnovne informacije o tome kako se angažiraju konferencijski prevoditelji za institucije Europske unije i koje aktivnosti institucije EU-a poduzimaju kako bi na popisu imale dovoljan broj akreditiranih konferencijskih prevoditelja za hrvatski jezik.

Opća uprava za konferencijsko prevođenje Europske komisije obično uspostavlja suradnju s institucijama zemlje potencijalne kandidatkinje i misijom te zemlje pri Europskoj uniji, organizira međuinstitucionalne akreditacijske ispite i pomaže u organizaciji studija konferencijskog prevođenja. Cilj je osigurati dovoljan broj akreditiranih konferencijskih prevoditelja i omogućiti stručnjacima zemalja kandidatkinja da sudjeluju u screeningu i ostalim fazama pristupnog procesa bez obzira na znanje stranih jezika, a pri tom troškove prevođenja snosi Europska unija http://ec.europa.eu/dgs/scic/about-dg-interpretation/index_en.htm

Konferencijski prevoditelji za hrvatski jezik nalaze se na popisu institucija EU-a te hrvatski jezik može biti predviđen kao jedan od radnih jezika na njihovim sastancima, konferencijama ili misijama stručnjaka. Ako su među sudionicima hrvatski predstavnici i hrvatski je jezik predviđen kao radni jezik, organizator planira i hrvatsku kabinu za simultano prevođenje na konferenciji odnosno prevoditeljski tim za konsekutivno prevođenje na sastanku ili misiji. Potom Opća uprava za konferencijsko prevođenje Europske komisije ili Opća uprava za konferencijsko prevođenje Europskog parlamenta ili Suda Europskih zajednica temeljem najavljenih potreba angažira akreditirane konferencijske prevoditelje za pojedini posao u Bruxellesu, Luksemburgu, Hrvatskoj ili negdje drugdje.

Većina konferencijskih prevoditelja koji su akreditirani za hrvatski jezik samostalni su konferencijski prevoditelji koji su državljani Republike Hrvatske i žive u Hrvatskoj, a za institucije EU-a rade kao vanjski suradnici na onim sastancima na kojima je hrvatski jezik predviđen kao jedan od radnih jezika.

Zahvaljujući jezičnoj politici Europske unije i radu prevoditeljskih službi institucija EU-a koje su osigurale dovoljan broj akreditiranih konferencijskih prevoditelja za hrvatski jezik predstavnici Republike Hrvatske mogu sudjelovati na sastancima institucija EU-a bez obzira na znanje stranih jezika, mogu govoriti svoj materinji jezik i slušati prijevod s drugih jezika na hrvatski, a na hrvatskim je predstavnicima u kojoj će mjeri iskoristiti te mogućnosti.
Izjava HDKP-a za okrugli stol na temu "Hrvatski - službeni jezik europske unije PDF

Stajalište HDKP-a o (ne)korištenju hrvatskog jezika u međunarodnom kontekstu PDF