HDKP uputio zahtjev za dostavom informacije Misiji Republike Hrvatske pri Europskoj uniji

HDKP uputio zahtjev za dostavom informacije Misiji Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu o tome zašto na pristupnoj konferenciji na kojoj su zaključeni pregovori između Europske unije i Republike Hrvatske u Bruxellesu 30. lipnja 2011. hrvatski jezik nije bio predviđen kao jedan od radnih jezika iako Europska komisija osigurava konferencijske prevoditelje i snosi troškove prevođenja.

Kao strukovna udruga koja okuplja konferencijske prevoditelje, HDKP je postavio pitanje u ime članova HDKP-a, akreditiranih konferencijskih prevoditelja, kao i svih onih koji razmišljaju o karijeri konferencijskog prevoditelja i nadaju se da će jednoga dana položiti akreditacijski ispit i raditi za institucije Europske unije.

Europska unija promiče politiku jezične raznolikosti i omogućuje korištenje materinjeg jezika na sastancima svojih institucija na način da osigurava prevoditelje preko Opće uprave za konferencijsko prevođenje Europske komisije (najvećeg poslodavca na svijetu za simultano prevođenje).

Na ovoj je konferenciji bilo angažirano 66 konferencijskih prevoditelja za 22 radna jezika u 22 kabine za simultano prevođenje, a hrvatske prevoditeljske kabine nije bilo iako troškove prevođenja snosi Europska unija.

Objašnjenje:

Konferencijski prevoditelji za hrvatski jezik nalaze se na popisu institucija EU-a te hrvatski jezik može biti predviđen kao jedan od radnih jezika na njihovim sastancima, konferencijama ili misijama stručnjaka. Ako su među sudionicima hrvatski predstavnici, organizator na zahtjev planira i hrvatsku kabinu za simultano prevođenje na konferenciji odnosno prevoditeljski tim za konsekutivno prevođenje na sastanku ili misiji. Potom Opća uprava za konferencijsko prevođenje Europske komisije ili Opća uprava za konferencijsko prevođenje Europskog parlamenta ili Suda Europskih zajednica temeljem najavljenih potreba angažira akreditirane konferencijske prevoditelje za pojedini posao u Bruxellesu, Luksemburgu, Hrvatskoj ili negdje drugdje.

Većina konferencijskih prevoditelja koji su akreditirani za hrvatski jezik samostalni su konferencijski prevoditelji koji su državljani Republike Hrvatske i žive u Hrvatskoj, a za institucije EU-a rade kao vanjski suradnici na onim sastancima na kojima je hrvatski jezik predviđen kao jedan od radnih jezika.

Zahvaljujući jezičnoj politici Europske unije i radu prevoditeljskih službi institucija EU-a koje su osigurale dovoljan broj akreditiranih konferencijskih prevoditelja za hrvatski jezik predstavnici Republike Hrvatske mogu sudjelovati na sastancima institucija EU-a bez obzira na znanje stranih jezika, mogu govoriti svoj materinji jezik i slušati prijevod s drugih jezika na hrvatski, a na hrvatskim je predstavnicima u kojoj će mjeri iskoristiti te mogućnosti.

Otklanjanje mogućnosti da hrvatski jezik bude jedan od radnih jezika na sastancima s institucijama EU-a ima, između ostalog, za posljedicu i to da su našim konferencijskim prevoditeljima uskraćene brojne mogućnosti za rad, daljnje usavršavanje i stjecanje iskustva.