Dopis Upravi za sustav javne nabave

HDKP je uputio još jedan dopis Upravi za sustav javne nabave s dodatnim obrazloženjima i prijedlogom da se u Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 06/2012) unese ispravak i odgovarajuća terminološka razlika između usluga pismenog prevođenja (Translation Services) i usluga usmenog prevođenja (Interpretation Services).

U Pravilniku o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 06/2012) ne postoji odgovarajuća terminološka razlika između usluga pismenog prevođenja (Translation Services) i usluga usmenog prevođenja (Interpretation Services) iako ta terminološka razlika postoji u svim verzijama Uredbe (EZ) 213/2008 na službenim jezicima Europske unije.

U hrvatskom prijevodu ove Uredbe koja je prenesena u Pravilnik “Translation Services” prevedene su kao “usluge prevođenja" umjesto kao „usluge pismenog prevođenja“.

Stoga iz hrvatske verzije nije jasno da se oznaka i opisni dio koji glase "CPV 79530000-8 Usluge prevođenja" odnose samo na „usluge pismenog prevođenja“ te nije ni razvidno da CPV ne poznaje krovni pojam koji bi obuhvaćao usluge pismenog prevođenja i usluge usmenog prevođenja.

U Hrvatskoj se zbog toga uopće ne koristi oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) za usluge usmenog prevođenja (Interpretation Services) - raširena je zabluda da su "CPV 79530000-8 Usluge prevođenja" (Translation Services) krovni pojam te javni naručitelji nabavu usluga pismenog prevođenja i nabavu usluga usmenog prevođenja određuju kao jedan predmet nabave.

o u praksi dovodi do diskriminacije svih onih gospodarskih subjekata koji nude samo usluge usmenog prevođenja ili samo usluge pismenog prevođenja, jer je riječ o različitim vrstama usluga koje zahtijevaju različite stručne sposobnosti.

HDKP smatra da se navedena pogreška treba ispraviti kako bi se omogućila ispravna primjena Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave te predlaže kako slijedi:

  1. da se objavi ispravak Pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave u opisnom dijelu brojčane oznake CPV-a 79530000-8 tako da isti glasi „Usluge pismenog prevođenja“ kako bi, kao što je to slučaj i u prijevodima Uredbe 32008R0213 na druge jezike, postojala terminološka razlika između usluga pismenog prevođenja i usluga usmenog prevođenja
  2. da se javni naručitelji informiraju o razlikama između usluga usmenog prevođenja i usluga pismenog prevođenja te da se razdvoji nabava usluga pismenog prevođenja od nabave usluga usmenog prevođenja
  3. da naručitelji kod nabave usluga pismenog prevođenja kao opis predmeta nabave navode „usluge pismenog prevođenja“ ili „usluge pisanog prevođenja tekstova“ kako bi u skladu sa zahtjevima članka 80. Zakona o javnoj nabavi na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način opisali koju vrstu usluge žele nabaviti
  4. da se nabava usluga usmenog prevođenja (CPV 79540000-1) provodi u zasebnom postupku u kojem naručitelji kao opis predmeta nabave navode „usluge usmenog prevođenja“ ili „usluge konferencijskog (simultanog, konsekutivnog, šaptanog) prevođenja“ te da navedu jezike za koje se traži usluga usmenog prijevoda čime bi u skladu sa zahtjevima članka 80. Zakona o javnoj nabavi na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način opisali vrstu usluge koju žele nabaviti
  5. da se kod nabave usluga usmenog prevođenja uvažavaju pravila struke i odgovarajuće definiraju stručne sposobnosti potrebne za usmeno prevođenje, a koje su bitno različite od stručnih sposobnosti potrebnih za pismeno prevođenje
  6. da se za potrebe nabave usluga usmenog prevođenja izradi popis konferencijskih prevoditelja temeljem stručnih sposobnosti i jezičnih kombinacija
  7. da se uvedu poboljšanja u postupak nabave usluga usmenog prevođenja kojima se osigurava kvaliteta usmenog prijevoda te poštivanje proklamiranih načela javne nabave - načela transparentnosti, načela jednakog tretmana i načela zabrane diskriminacije.